Schenkingsstrategie en vermogensopbouw (financiële duurzaamheid)

De gezondheid van de bij heeft veel publicitaire aandacht gekregen en krijgt die nog steeds. Gegeven het brede belang van een gezonde bij – de voedselvoorziening raakt iedereen – zal er zowel een ‘crowd-funding’ initiatief worden gestart door een te benoemen Communicatie Commissie, als naar sponsoring door bedrijven worden gezocht. Gegeven het duurzame karakter van de Stichting is er de inschatting dat bedrijven geïnteresseerd kunnen zijn om sponsor te worden vanuit een “Social Responsibility” initiatief. Verder zal er worden onderzocht of bepaalde projecten of de Stichting als geheel voor subsidies in aanmerking komen.

Het is niet de bedoeling om een groot vermogen op te bouwen in de Stichting. De doelstelling is het telen van een Varroaresistente bij en de meeste schenkingen zullen dus worden ingezet voor operationele activiteiten bij de Stichting, universiteiten of instituten. Voor het creëren van een financiële buffer zal maximaal 10% van de schenkingen apart worden gezet om zo een buffer van circa 1 operationeel jaar te kunnen vormen.

Beschikking over het vermogen, taakverdeling bestuur en directie

Het bestuur legt de grondregels vast voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bepaalt de ruimte van de directie door het vaststellen van het uitgaven budget. De directie kan binnen de gestelde grenzen van het bestuur, het operationele beheer van het vermogen uitvoeren.

Vermogensbeheer en bestedingsbeleid 

De Stichting zal het financiële beheer baseren op maandinkomsten en -uitgaven. Dit betekent dat giften, inkomsten uit sponsering en uitgaven zullen worden vertaald naar een maandelijks beschikbaar budget. De terugkomende giften zullen per maand worden vastgesteld (10 euro per maand is 10 euro per maand, 60 euro per jaar is 5 euro per maand). Eenmalige giften zullen worden behandeld als 36 maandelijkse giften van 1/36 van de totale gift.

Op deze manier kan een financieringsniveau per maand worden vastgesteld, zowel voor de inkomsten als de uitgaven. Deze financieringsniveaus zullen op de website worden bijgehouden. Op deze manier kunnen zowel de schenkers als de Stichting zelf goed zicht houden op de financiële situatie.

Binnen deze financieringsniveaus kan worden gebudgetteerd door middel van richt-bedragen als percentage van het totaal.

De Stichting zal niet actief beleggen in risico dragende investeringen, maar het vermogen op normale spaarrekeningen beheren.

Verwacht jaarlijks budget schenkingen, wervingskosten, beheerskosten en bestedingen.

Aangezien de Stichting pas net is opgestart, is het verwachte jaarlijkse budget nog moeilijk in te schatten. Wel is er een ideaal-budget gemaakt voor de komende 4 jaar. In dit ideaal-budget heeft de Stichting aan het einde van het eerste jaar genoeg fondsen voor 2 personeelsleden, 10 vrijwilligers, 2 studenten en ondersteuning van een klein extern project. Dit komt overeen met een budget van 34 duizend euro per maand. Dit budget zou dan in de 4 jaren daarna kunnen uitgroeien naar 100 duizend euro per maand, goed voor 5 personeel leden, 25 vrijwilligers, 5 studenten, 1 PhD-student en 2 externe projecten. De daadwerkelijke inkomsten zullen bepalen welke projecten kunnen worden gestart en met welke inzet en prioriteit deze projecten kunnen worden ondersteund.

Kostenstructuur van de bestedingen

Gebaseerd op de voorgenoemde verhouding tussen werknemers, vrijwilligers en studenten kan een globale verdeling van de kosten worden gebudgetteerd.

Kostenstructuur van de bestedingen %
Salarissen & belastingen 37,5
Laboratorium Apparatuur & materiaal 12,5
Bijen Materiaal & Onderhoud 5
Reis en verblijfkosten 10
Kantoor kosten 4
Huur 9
Communicatie & advertenties 6
Externe projecten 10
Rest 6
Totaal 100

De verhouding van de kosten lijkt op die van een universiteit of instituut, maar de post salarissen is lager door het gebruik van vrijwilligers. Hierdoor worden de niet-salaris kosten in verhouding hoger. Voor het vaststellen van de salarissen van de medewerkers in de Stichting zal het salarissysteem van de Universiteit van Wageningen (CAO Nederlandse universiteiten) als referentie gelden.

Beloning beleidsbepalers

Het bestuur en de Wetenschappelijke Commissie krijgen geen beloning voor de werkzaamheden. Wel worden reis- en verblijfskosten vergoed. Om ook deze kosten zo laag mogelijk te houden zal er ook via elektronische media worden vergaderd.

Beschrijving administratieve organisatie

Om zowel directie, bestuur als financiële adviseurs maximaal inzicht te geven in de administratie zal dit gebeuren in een online administratiepakket. Dit pakket zal worden geïntegreerd met de website waarbij relaties, schenkingen en financiële administratie in 1 pakket worden bijgehouden. De administratie zal worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directie en onder toezicht van het bestuur.

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014